Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeenteraad weigert ‘zaak der wegen’ verkaveling 15 Kapellekens

15 Kapellekens
dinsdag 28 juni 2022

De gemeenteraad weigerde op maandag 27 juni de zogeheten ‘zaak der wegen’ voor het verkaveling 15 Kapellekens in Achterbos. De weigering gebeurde op basis van verschillende negatieve adviezen.

Het goedkeuren van de ‘zaak der wegen’ door de gemeenteraad maakt deel uit van elk verkavelingsproject waarbij door de verkavelaar nieuwe publieke wegenis wordt aangelegd en/of publiek toegankelijke ruimtes worden gecreëerd.

Een beslissing van de gemeenteraad over het afbakeningsplan tussen private gedeeltes en publiek toegankelijke delen vormt voor dit dossier dan ook een noodzakelijke procedurestap. Naast het tracé beslist de gemeenteraad over de keuze van wegverharding, de bestrating, weguitrusting, nutsleidingen, aanleg van voetpaden,…. Voor de verkaveling 15 Kapellekens handelt de ‘zaak der wegen’ over een bestaande buurtweg die zou verhard en verbreed worden zodat deze voor de projectontwikkelaar kan dienen als centrale weg voor de nieuwe verkaveling.

Waarom geen goedkeuring?

De gemeenteraad besliste op de zitting van 27 juni om de ‘zaak der wegen’ niet goed te keuren. Hiervoor baseerde de gemeenteraad zich op meerdere negatieve adviezen. Uit een technische analyse van het aanvraagdossier blijkt dat de zone voor de aanleg van nutsleidingen op sommige plaatsen onvoldoende breed is. Datzelfde geldt voor de te beperkte afmetingen van de keerlus. De inritten worden niet aangelegd in de voorgeschreven verharding. De wegverharding in asfalt past dan weer niet in de natuurlijke omgeving. Daarnaast wijzen Pidpa en de Provinciale dienst Integraal Waterbeleid op tekortkomingen in het technisch ontwerp van de riolering alsook in de infiltratiemogelijkheden.

De regionale erfgoedvereniging Stuifzand verwijst in zijn negatief advies naar het “verlies van de belangrijke maatschappelijke rol en functie van de huidige buurtweg. Deze buurtweg maakt deel uit van de ervaring van een bezoek aan de 15 Kapelletjes en wordt veelvuldig gebruikt door fietsers en wandelaars. Door de buurtweg te bebouwen, verharden en autoverkeer toe te laten, verdwijnt de maatschappelijke functie als culturele ervaring. Daarnaast wordt ook het esthetische aspect ernstig verstoord, aangezien bos moet wijken voor de aanleg van een verharde wegenis. Ook de religieuze en spirituele functie als ervaring van bezinning en devotie zal sterk verhinderd worden.”

Tenslotte achten we de inrichting van de publieke groenzone als te beperkt. Er worden slechts zes nieuwe bomen aangeplant. Bovendien wordt er ook onrechtmatig gebruik gemaakt van een zogeheten ‘sperstrook’, wat de rechten van aanpalende percelen aantast.

Wat met omgevingsvergunning?

Om een verkavelingsproject zoals dit te realiseren, moeten zowel de procedures voor de ‘zaak der wegen’ als  de verkavelingsvergunning met positief gevolg afgerond zijn. Over de ‘zaak der wegen’ moet eerst beslist worden, vervolgens kan er een oordeel geveld worden over de verkavelingsvergunning.

Voor deze verkavelingsvergunning zelf nam het college van burgemeester en schepenen nog geen beslissing. Deze beslissing volgt nog binnen de voorziene wettelijke termijn. Tijdens het openbaar onderzoek ontvingen we 162 bezwaarschriften of petitielijsten. Dit liep van 18 maart 2022 tot en met 16 april 2022.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be