Naar inhoud
Gemeente Mol

"Besmettingscijfers en ziekenhuisopnames stabiliseren op hoog niveau"

IMG_2144
donderdag 1 april 2021

Ook donderdag 1 april vond het medisch coördinatieoverleg plaats en werd de actuele situatie met betrekking tot het ziekenhuis, de besmettingscijfers, het lokaal contactonderzoek en het vaccineren besproken. Na de forse stijgingen van de afgelopen weken stellen we deze week een voorzichtige stabilisatie vast, jammer genoeg nog steeds op een veel te hoog niveau. Het vaccineren van de 65-plussers kent gelukkig wel een stevige versnelling.

Heilig Hartziekenhuis

 • Op dit moment telt het ziekenhuis 16 coronapatiënten op de gewone afdeling. Dit betekent dat 80% van de voorziene capaciteit ingenomen is.
 • Op de dienst intensieve zorgen liggen momenteel 3 zwaar zieke coronapatiënten, waarvan één persoon kunstmatige beademing krijgt. Op intensieve zorgen is daardoor momenteel 60% van de voorbehouden coronacapaciteit in gebruik.
 • In vergelijking met de voorbije weken spreken we hier voorzichtig van een stabilisatie op een veel te hoog niveau. Datzelfde fenomeen speelt zich af binnen het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen en de overige ziekenhuizen van de provincie Antwerpen.
 • Toch worden de ziekenhuizen vanuit de hogere overheid gevraagd om na het paasweekend op te schalen naar een hoger niveau, waarbij er meer ‘coronacapaciteit’ moet worden vrijgemaakt.
 • Deze opschaling geldt voor het hele land én is noodzakelijk om de sterk gestegen druk in ziekenhuizen in andere provincies in onderlinge solidariteit op te vangen.
 • De Britse variant – die nu veruit de dominante variant is geworden – leidt tot een ander ziektebeeld dan het oorspronkelijke virus.
 • Het ziekenhuis telt onder de patiënten ook veertigers en vijftigers zonder onderliggende aandoeningen, waarbij de toestand vaak op korte tijd verslechtert en beademing zelfs nodig is.
 • Door de combinatie van bovenstaande factoren stijgt op nationaal niveau het aantal kritieke coronapatiënten die zogeheten ‘tertiaire zorg’ nodig hebben in een universitair ziekenhuis. Ook deze zeer specifieke maar beperkte capaciteit staat momenteel onder grote druk, wat een extra reden is voor de hogere overheid om de ziekenhuizen op te schalen.
 • Op vlak van infrastructuur leidt de opschaling voor het ziekenhuis tot weinig problemen. Het vrijmaken van de vereiste personeelscapaciteit binnen de bestaande ziekenhuiswerking is wel een grote uitdaging. De verzorging van coronapatiënten vereist per patiënt - zeker op intensieve zorgen - veel meer ‘zorginzet’.
 • Het ziekenhuis probeert de reguliere behandelingen en geplande operaties de komende weken maximaal te garanderen. Wel is het mogelijk dat een aantal operaties die leiden tot nazorg op intensieve zorgen, noodgedwongen moeten worden uitgesteld.
 • Contacteer nooit zelf het ziekenhuis. Het ziekenhuis contacteert zelf de betrokken patiënten als een uitstel nodig is. Als iedereen zelf belt, leidt dit tot een extra onnodige belasting van de ziekenhuisorganisatie.
 • Heb je een afspraak voor een consultatie of een ingreep en verneem je niets over een annulering? Ga dan op het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis.
 • Het ziekenhuis hoopt dat de periode van opschaling zo beperkt mogelijk blijft. Op dat vlak is de toekomst nog onduidelijk.
 • Op dit moment staat de provincie Antwerpen er op vlak van ziekenhuiscapaciteit nog hoopgevend voor. Hopelijk blijft dit zo de komende weken.

Besmettingscijfers

 • Na de sterk stijgende besmettingscijfers van de afgelopen weken – hoofdzakelijk in de leeftijdscategorieën 0 – 19 jaar, stabiliseren we deze week op een hoog incidentiecijfer van 243,1 (aantal besmettingen op 100.000 inwoners, de laatste 7 dagen).
 • Dit cijfer betekent concreet dat we in onze gemeente de afgelopen week 90 nieuwe besmettingen registreerden.
 • Deze besmettingen situeerden zich hoofdzakelijk (50%) in de leeftijdscategorieën 30 – 59 jaar. De leeftijdsgroep 0 – 19 jaar vertegenwoordigt op dit moment 21% van de besmettingen. De 60-plussers blijven in de cijfers - gelukkig - ondervertegenwoordigd met 16,6%. Dit stapsgewijs ‘opklimmen in leeftijd’ stelden we ook in de twee eerste golven vast.
 • In het lokaal contactonderzoek doken er geen nieuwe grote besmettingsclusters. Wel zien we steeds meer gezins- en familiebesmettingen bij ouders – en ook grootouders – die in verband staan met eerdere clusterbesmettingen in de scholen. We benadrukken daarom nogmaals het belang van het correct opvolgen van de quarantaineperiode na identificatie als hoogrisicocontact.

Testcentrum

 • Volgende week starten we vanaf dinsdag 6 april stapsgewijs met de invoering van sneltesten in het testcentrum in ecocentrum De Goren.
 • Momenteel wordt hiervoor het nodige via aangepaste draaiboeken voorbereid, zowel administratief, logistiek als medisch.
 • In specifieke gevallen zullen we in de toekomst dus ook een sneltest kunnen afnemen in het testcentrum. Dit gebeurt steeds in combinatie met een klassieke PCR-test.
 • In het testcentrum zelf wordt aan de hand van verschillende criteria bepaald of je in aanmerking komt voor een sneltest. Je kan dit dus zelf niet kiezen of door een huisarts laten voorschrijven.
 • Eind deze week ontvangen ook alle huisartsen informatie over de nieuwe testmogelijkheid.
 • De sneltest zal – eenvoudig gesteld – vooral gebruikt worden bij inwoners die minder dan 5 dagen specifieke ziektesymptomen vertonen die mogelijk verwijzen naar corona.
 • Dankzij de test krijgen ze vrijwel meteen al een eerste indicatie, waarna het contactonderzoek en de thuisquarantaine sneller kunnen starten. De klassieke PCR-test die parallel wordt afgenomen, geeft dan een definitief resultaat binnen de 24 uur.

Vaccinatiecentrum

 • Op woensdag 24 maart hadden 9,03% van onze 65-plussers een eerste inenting ontvangen. Woensdag 31 maart – exact een week later – zitten we op 16,7%. De meest recente cijfers vind je steeds op laatjevaccineren.be/vaccinatieteller.
 • In ons vaccinatiecentrum hebben we de grote versnelling bij de 65-plussers pas kunnen plaatsen vanaf woensdag 24 maart, nadat vrijwel alle eerstelijnszorgprofessionals hun eerste inenting ontvingen.
 • De doelgroep van de eerstelijnszorgprofessionals komt volgens het Vlaamse vaccinatieschema nog voor de 65-plussers. Daarnaast ontvingen we – in vergelijking met grotere steden – de eerste weken minder vaccintoezeggingen. Dit wordt momenteel rechtgezet, zo werd ons beloofd. Het is de Vlaamse databank die bepaalt welke personen – op geboortedatum in deze fase - worden uitgenodigd voor de toegezegde vaccins, niet de eerstelijnszone. Meer info over het verloop van het uitnodigingsproces en de werking van de reservelijsten, lees je via deze link: https://www.vaccinatiecentrumbaldemore.be/hoe-verloopt-het-uitnodigen-voor-vaccineren-en-hoe-stellen-we-de-reservelijsten-op
 • Als dit tempo aanhoudt – en liefst zelfs nog versnelt -, halen we onze initiële achterstand snel in. De capaciteit in het vaccinatiecentrum is meer dan beschikbaar. Ook vandaag en morgen dienen we nog grote aantallen eerste prikken toe aan de leeftijdscategorieën die momenteel aan de beurt zijn, waardoor we alweer mooie sprongen voorwaarts maken.
 • Welke vaccinaties (1ste prik) gebeur(d)en er deze week?
  • o Maandag 29 maart: 245 vaccins AstraZeneca
  • o Woensdag 31 maart: 712 vaccins Pfizer
  • o Donderdag 1 april: 480 vaccins Pfizer (in combinatie met 115 vaccinaties 2de prik)
  • o Vrijdag 2 april: 550 vaccins Pfizer
 • De eerste week van de paasvakantie plannen we in totaal 3.300 eerste inentingen, waarvan de helft Pfizer en de helft AstraZeneca. Deze inwoners (geboortejaren 1937 – deel 1944) ontvingen eind vorige week/begin deze week hun uitnodiging.
 • Mensen die niet tijdig hun voorgestelde vaccinatiemoment bevestigen, proberen we via ons lokaal callcenter proactief te bereiken. Zij kunnen dan meteen telefonisch de afspraak bevestigen. Dankzij deze proactieve werkwijze moeten we zeer beperkt onze eerste reservelijst van 65-plussers (gebaseerd op lokale databanken) aanspreken en bereiken we op termijn een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Het sterk finishen in deze marathon is onze primaire ambitie, niet het winnen van het eerste tussensprintje!
 • De medewerkers van het callcenter spelen dankzij dit arbeidsintensieve werk een belangrijke rol in het behalen van de beoogde vaccinatiegraad van minstens 70%. Wanneer we kijken naar het aantal uitgestuurde uitnodigingen, zijn er amper inwoners die een vaccinatie afwijzen en weigeren. Dit is en blijft uiteraard een vrije keuze. Wel vragen we om dit zo snel mogelijk te laten weten. Dit kan online of via het callcenter. In het vaccinatiecentrum zijn er amper tot geen ‘no-shows’ van bevestigde afspraken.
 • Dankzij de levering van nieuwe precisiespuitjes kunnen we vooraf het aantal vaccins per flacon exacter en stabieler inschatten. Dit helpt bij het zo correct mogelijk uitnodigen en vastleggen van afspraakmomenten volgens het toegezegde aantal flacons. Ook dit is belangrijk voor een zo vlot mogelijk verloop van het uitnodigings- en bevestigingsproces.
 • Woensdagavond 31 maart en vandaag hebben we het uitnodigingsproces opgestart voor de vaccinatiemomenten in de tweede week van de paasvakantie en het eerste deel van de daaropvolgende week. Het betreft in totaal 4040 eerste inentingen (2160 AstraZeneca en 1880 Pfizer). Met deze uitnodigingen zitten we in de geboortejaren 1944 – 1949. Let op: nog niet alle inwoners uit 1949 komen in deze uitnodigingsronde aan bod. In de volgende ronde zakken we verder in leeftijd, afhankelijk van het aantal door Vlaanderen toegezegde vaccins.
 • De papieren uitnodigingen zitten bij deze mensen volgende week dinsdag 6 of woensdag 7 april in de bus. Als de Vlaamse databank van de uitgenodigde personen ook het e-mailadres (via de ziekenfondsen) bevat, ontvang je deze uitnodiging ook per e-mail. Je ontvangt deze uiteraard dan sneller dan de papieren uitnodiging, die eveneens volgt.
 • Ben je van 1949 en heb je woensdag 7 april nog geen uitnodiging ontvangen? Dan zit je er vermoedelijk in de volgende uitnodigingsronde bij. Ben je evenwel ouder dan 1949 en heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Contacteer dan ons callcenter op 014 38 90 47.
 • Een dikke pluim voor alle mantelzorgers die de afgelopen weken bijstand verleenden om het vaccineren in het vaccinatiecentrum vlot te laten verlopen. Jullie waren massaal present en leverden ook telkens weer een prachtprestatie om je familielid, kennis, buur,… te helpen. Het was vaak ontroerend om te zien hoe inwoners op zeer hoge leeftijd - vastberaden en met liefde ondersteund - langskwamen voor hun eerste prik.
 • Wie het callcenter wilt bellen vragen we om de ochtenduren tussen 9 en 10.30 uur te vermijden. Dan is het steevast drukker, waarbij de wachttijden soms wat oplopen. In de namiddag kunnen we je vaak meteen helpen.
 • We roepen iedereen op om juist op tijd naar het vaccinatiecentrum te komen. Respecteer zo goed mogelijk je eigen tijdstip. Het is beter om één minuutje te laat te komen, dan een kwartier te vroeg. Zeker bij de start van een werkshift vragen we om niet te vroeg te komen. Gezien de nodige voorbereidingen bij aanvang van een shift, is het onmogelijk om vroeger te starten. Wachtrijen hebben dan geen enkele zin! Buiten deze momenten hebben we zelden tot nooit wachtrijen en verloopt het bijzonder vlot.