Naar inhoud
Gemeente Mol

Extra belasting op grote woon- en verkavelingsprojecten

DSC_0024
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 7 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt in onze gemeente een nieuw belastingsreglement voor het behandelen van omgevingsvergunningen. Dit nieuwe reglement voorziet een substantieel hogere belasting voor meergezinswoningen en verkavelingen in vergelijking met de vroegere tarieven.

Met het nieuwe reglement volgen we het voorbeeld van vergelijkbare steden en gemeenten, waarbij de omvang van een bouw- of verkavelingsproject de hoogte van de belasting bepaalt.

Grotere bouwprojecten leiden rechtstreeks en onrechtstreeks tot extra kosten die door het gemeentebestuur moeten worden gedragen. Denk daarbij aan bijkomende rechtstreekse kosten voor huisvuilophaling, onderhoud openbaar domein en nutsvoorzieningen,…

Daarnaast stijgt bij grotere projecten de complexiteit van de dossierafhandeling, wat extra specialisatie en mankracht op zowel de afdeling omgeving als andere gemeentediensten vereist. Naast recente investeringen in bijkomende medewerkers voorzien we de komende jaren nog extra aanwervingen.

Tenslotte keurden we eind 2019 een nieuw gemeentelijk meerjarenplan goed voor de periode 2020 - 2025. Met dit plan beogen we het behoud van onze financiële gezondheid op lange termijn. Om de stijgende algemene kosten te kunnen betalen, vragen we van verschillende specifieke doelgroepen een extra bijdrage. 

Wat omvat het nieuwe belastingsreglement?

Het belastingsreglement voorziet enerzijds een algemene dossierkost, mogelijk aangevuld met extra tarieven voor meergezinswoningen (appartementen, studio’s, kamerwoningen, groepswoningbouw en verblijfsrecreatie) en verkavelingen.

  • Algemene dossierkost

Deze dossierkost is verschuldigd na volledigverklaring (volledig en ontvankelijk) van het dossier. Ook bij een eventuele weigering van de aanvraag geldt dus deze dossierkost.

  • Dossier vereenvoudigde procedure: 30 euro
  • Dossier gewone procedure: 60 euro
  • Dossier melding: 25 euro
  • Dossier stedenbouwkundig attest: 30 euro
  • Extra tarieven

Bij meergezinswoningen en verkavelingen worden de dossierkosten aangevuld met een bijkomende belasting. Deze is alleen verschuldigd na het afleveren van de beoogde vergunning.

  • Meergezinswoningen: de bijdrage wordt berekend op het aantal m³ bovengronds bouwvolume. Het tarief bedraagt 3 euro/m³
  • Verkavelingen: de bijdragen wordt berekend op basis van de totale oppervlakte van het te verkavelen perceel én het aantal bijkomende bebouwbare loten. Voor de oppervlakte geldt een tarief van 0,5 euro/m², aangevuld met een tarief van 500 euro per bijkomend bebouwbaar lot.

Vanaf wanneer geldt het nieuwe belastingsreglement?

Het nieuwe belastingsreglement geldt voor alle aanvragen voor omgevingsvergunningen die ingediend werden na 1 januari 2020. Voor de vroegere aanvragen gelden de oude dossierkosten zonder aanvullende tarieven. Het volledige reglement – goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 december 2019 - vind je op www.gemeentemol.be/dienst-belastingen.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be