Naar inhoud
Gemeente Mol

Kennisgeving ontwerp-vergunning wet Natuurbescherming, windpark De Pals

windturbines
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
zaterdag 11 mei 2019

 Deze publicatie vervangt de eerdere publicatie van de Omgevingsdienst Brabant Noord d.d. 7 april 2019 in de Staatcourant. De ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming wordt opnieuw voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Reeds ingediende zienswijzen hoeven niet opnieuw te worden ingediend, maar worden geacht tijdig te zijn ingediend en zullen bij de besluitvorming worden betrokken.

 Coördinatieregeling

Door de gemeenteraad van Bladel is op 1 februari 2018 besloten om voor de ontwikkeling van Windpark de Pals gebruik te maken van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. Het door de gemeenteraad genomen besluit maakt het mogelijk om (ontwerp)vergunningen van gemeente en overige bevoegde gezagen gecoördineerd voor te bereiden en zoveel mogelijk tegelijkertijd te publiceren en ter inzage te leggen. Het besluit van de gemeenteraad tot het toepassen van de coördinatieregeling voor dit project is een procedureel en geen inhoudelijk besluit. Het toepassen van de coördinatieregeling heeft dus tot gevolg dat het doorlopen van de procedure via minder stappen verloopt. De beslissing op deelbesluiten blijft bij het bevoegde gezag, in dit geval Gedeputeerde staten van Noord-Brabant. In de eerdere publicatie is geen rekening gehouden met de coördinatieregeling.

Ontwerpvergunning vergunning Wet natuurbescherming

Op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor-nemens om de vergunning te verlenen voor de bouw en exploitatie van 4 windturbines van Windpark de Pals. Het project betreft de bouw en exploitatie van 4 windturbines, kadastraal bekend Hoogeloon, sectie G, percelen 1727 en 1726 en Bladel, sectie K, percelen 335 en 651, plaatselijk bekend omgeving de Pals, gemeente Bladel. De ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken zijn vanaf 9 mei tot en met 19 juni 2019 in te zien bij:

- het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis van Bladel, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur of op de website www.bladel.nl;

- de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 729 189. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail Info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Zienswijzen

Iedereen kan tot en met 19 juni 2019 ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van de ontwerpver-gunning deze betrekking heeft. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen of voor meer informatie kunt u con-tact opnemen met het de heer P. Stappaerts te bereiken via telefoon 0497-361636. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. De zienswijze zullen worden doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, die ze zullen betrekken bij hun besluit op de aanvraag.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit. Door toepassing van de coördinatieregeling wordt eventueel beroep tegen (één van) bovenstaande vergunningen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingesteld.