Naar inhoud
Gemeente Mol

Gecoördineerd gewijzigd verleende omgevingsvergunning 'windpark de Pals'

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 3 april 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het project windpark de Pals.

Inhoud

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw en het gebruik van een windturbinepark bestaande uit vier windturbines, gedurende een periode van 25 jaar. Het windpark en de daarbij behorende voorzieningen worden gebouwd en aangelegd op meerdere kadastrale percelen. De locaties voor de windturbine zijn (van noordoost naar zuidwest) gelegen op de kadastrale percelen gemeente Hoogeloon sectie G 1727 en G 1726 en gemeente Bladel, sectie K nummers 335 en 651, plaatselijk bekend noordzijde rijksweg A67, ten westen van de Pals te Hapert.

Voor het project is een milieueffectrapport opgesteld dat deel uitmaakt van de aanvraag.

Het plan heeft betrekking op de volgende activiteiten:

 • gebruik van gronden/bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
 • bouwen
 • milieu
 • het aanleggen van een ontsluitingsweg.

De aangevraagde activiteiten zijn in strijd met de bestemmingsplannen Buitengebied Bladel 2014 en Buitengebied Bladel 2014, tweede herziening 2018. Omdat is aangetoond dat met uitvoering van de vergunning sprake is van een goede ruimtelijke ordening is de gevraagde vergunning in afwijking van het bestemmingsplan vergund. Over de ontwerpvergunning zijn zienswijzen ingediend.

Om het project mogelijk te maken hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 26 februari 2019 besloten tot een kleinschalige herbegrenzing van Natuur Netwerk Brabant in de Verordening ruimte Noord-Brabant. Over de aanvraag, de ontwerpvergunning en de ingediende zienswijzen is advies uitgebracht door de commissie voor de milieueffectrapportage.

Ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de ruimtelijke onderbouwing, het milieueffectrapport en de voorschriften ten opzichte van de ontwerpvergunning. Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de Nota zienswijzen.

Belangrijke wijzigingen zijn:

 • aanvullen ruimtelijke onderbouwing met informatie natuureffecten en passende beoordeling
 • borging realisatie natuurcompensatie
 • de AERIUS-berekening is toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing
 • opnemen voorwaardelijke verplichtingen voor archeologie,
 • stellen van een garantie voor sloop windmolens

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt inclusief ruimtelijke onderbouwing van 9 april 2019 tot en met maandag 20 mei 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel.

U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.NL.IMRO.1728.OVG0053windprkpals-VAST.

Beroep

Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door:

 • degene die een zienswijze heeft ingebracht én belanghebbend is;
 • een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning bij het college kenbaar te maken;
 • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die het college bij de vaststelling van de vergunning heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Het beroepschrift kan worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA Den Haag

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 1. a) naam en adres;
 2. b) de dagtekening;
 3. c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 4. d) de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.  Hiervoor is een DigiD vereist.

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van 21 mei 2019. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan:

Raad van State, t.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019 te 2500 EA Den Haag.

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Griffierecht

Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Kijk voor actuele informatie over het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

 

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de heer H. van Riet via telefoonnummer 0497 53 13 00 of de heer P. Stappaerts via telefoonnummer 0497 36 16 36.

Downloads