Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbare kennisgeving MER windpark Agro-Wind Reusel

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 22 maart 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat voor het windpark Agro-Wind Reusel een Milieueffectrapportage (MER) is opgesteld.

Initiatief

Het project betreft de bouw en exploitatie van 11 windturbines in Reusel.

Procedure

Voor dit project wordt een uitgebreide MER-procedure gevolgd. In 2018 heeft de startnotitie voor de MER (notitie reikwijdte en detailniveau) ter inzage gelegen en heeft inspraak plaatsgevonden bij de start van dit project. De MER is opgesteld voor de benodigde omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van de windturbines. De MER wordt getoetst door de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER). Zienswijzen worden ook doorgezonden naar de Commissie MER, zodat deze kunnen worden meegenomen in haar advies.

MER op website

De MER kunt u vinden op de website www.reuseldemierden.nl onder tabblad "Actueel".

Inspraak

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op de MER. Dit kan van 13 maart 2019 tot en met 24 april 2019. Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder vermelding van uw naam en adresgegevens, indienen bij de gemeente Reusel-De Mierden, postbus 11, 5540 AA Reusel of per e-mail aan m.vanderhoff@reuseldemierden.nl of gemeente@reuseldemierden.nl. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevrouw M. van der Hoff of de heer D. Arkesteijn, gemeente Reusel-De Mierden, beiden te bereiken op telefoonnummer 0497 650 650.

Vervolg

De zienswijzen worden opgenomen in een Nota van Beantwoording. De Nota van Beantwoording wordt toegezonden aan degenen die een zienswijze hebben ingediend. Het advies van de Commissie MER zal worden betrokken bij de besluitvorming omtrent de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van de windturbines.

NB. Deze mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen is alleen gericht tegen het onderdeel MER en niet tegen de complete vergunningaanvragen. De vergunningaanvragen zijn namelijk ook al te raadplegen op de website www.reuseldemierden.nl. Zodra de ontwerpbesluiten gecoördineerd ter inzage liggen wordt hiervan melding gemaakt via de gebruikelijke kanalen

?Meer info:? milieudienst, 014 33 07 35, milieudienst@gemeentemol.be