Naar inhoud
Gemeente Mol

Plan WORG – terinzagelegging watergevoelige open ruimtegebieden

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 24 juli 2018

Van 30 juli tot en met 30 augustus kan je op onze dienst ruimtelijke ordening of onze milieudienst kennisnemen van het MER-plan ‘watergevoelige open ruimtegebieden’. Dit plan werd opgemaakt door de het Vlaams departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische ondersteuning. Je kan het MER-plan raadplegen op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be) onder het dossiernummer PL0256.

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.

 

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

 

U kunt gedurende dertig dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. De nota ligt van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 ter inzage op het gemeentehuis van de 114 gemeenten opgelijst onderaan dit bericht en aangegeven op p.2 van de kennisgevingsnota, bij de initiatiefnemer (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst) en bij de dienst Milieueffectrapportage in Brussel. U kan de kennisgeving ook downloaden op https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nr. PL0256 of op de website van de initiatiefnemer www.integraalwaterbeleid.be.

 

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

 

Tijdens de kennisgevingsperiode kan je standpunten, opmerkingen of bezwaren over het plan-MER indienen bij dit dienst MER. Dit kan:

  • per brief* gericht aan Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-Mer ‘WORG’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
  • via mail aan de dienst Mer: mer@vlaanderen.be (met vermelding ‘Publiek inspraak plan-MER WORG’ in de titel)
  • via de dienst ruimtelijke ordening:
    • via mail: ro@gemeentemol.be (met vermelding ‘Publiek inspraak plan-MER WORG’ in de titel)
    • via brief* naar het volgend adres: Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol
    • of tegen ontvangstbewijs

 

*Op de website van de dienst MER is een standaardformulier ter beschikking waarop je eventuele opmerkingen kan formuleren.

 

Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.

 

 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Dienst Milieueffectrapportagebeheer

Plan-PL0256

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be