Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking openbaar onderzoek bodemsaneringsproject Postelsesteenweg 9

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 8 februari 2021

Op verzoek van OVAM en overeenkomstig artikel 86 van het Vlarebo is een openbaar onderzoek ingesteld over een bodemsaneringsproject met als titel ‘Bodemsaneringsproject Postelsesteenweg 9 te Mol (BOFAS 7127)’.

Het bodemsaneringsproject omvat volgende inrichtingen of activiteiten die, overeenkomstig het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vergunningsplichtig zijn:

  • 3.6.3.2° – afvalwaterzuiveringsinstallatie en lozen (inclusief gevaarlijke stoffen – bijlage 2C Vlarem I) – debiet tussen 5 m³/u en 50 m³/u
  • 53.8.3° - grondwateronttrekking met een debiet groter dan 30.000 m³/jaar

Het bodemsaneringsproject ligt van 9 februari tot en met 10 maart 2021 ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het gemeentebestuur, Molenhoekstraat 2, na afspraak.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • via e-mail met ontvangstbevestiging naar milieudienst@gemeentemol.be met vermelding van ‘Bodemsaneringsproject Postelsesteenweg 9 te Mol - BOFAS 7127’ in het onderwerp;
  • aangetekend versturen naar het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol;
  • binnenbrengen bij de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw (Molenhoekstraat 2) tegen ontvangstbewijs.

Meer info: milieudienst, 014 33 07 36, milieudienst@gemeentemol.be