Naar inhoud
Gemeente Mol

Zorgbehoevend? Informeer of je recht hebt op premies of toelagen

Knipsel
maandag 7 september 2020

Het gemeentebestuur kent ook dit jaar premies toe aan zorgbehoevende inwoners. Ontving je vorig jaar een toelage? Hou dan je brievenbus in het oog. De brieven om je premie te vernieuwen zijn onderweg. Ontving je nooit eerder een premie? Informeer dan waar je recht op hebt. Neem contact op met de dienst seniorenplus op het nummer 014 33 16 00 of via dienstseniorenplus@gemeentemol.be.

Over welke premies gaat het? Let op! Dit jaar zijn er enkele wijzigingen.

> Thuiszorgpremie voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger thuisverzorging voor ouderen met een zorgnood)

Sinds dit jaar valt de leeftijdsgrens weg. Zorgbehoevende inwoners die thuis verblijven, ontvangen een financiële tegemoetkoming voor de thuiszorg. De premie bedraagt 60 euro per maand met een maximum van 7 maanden (420 euro).

Je vraagt deze premie bij voorkeur aan vanaf augustus, dan zijn de 7 maanden verstreken.

Bijkomende voorwaarden:  

 • Je hebt recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (130 euro ‘mantelzorg’) vanuit de zorgkas.
 • Je geniet het statuut verhoogde tegemoetkoming vanuit het ziekenfonds.
 • Je hebt een verminderde zelfredzaamheid. (Je bezit een medisch attest van minimum 12 punten, uitgekeerd door de FOD sociale zekerheid.)

> Sondevoeding, dialyse, incontinentie of stoma, premie

Stoma- of nierdialysepatiënten, mensen met chronische incontinentie of personen die afhankelijk zijn van sondevoeding, ontvangen jaarlijks een financiële tegemoetkoming van 75 euro naar aanleiding van de verhoogde afvalfactuur.

Bijkomende voorwaarde voor mensen met chronische incontinentie:

 • Je hebt recht op een incontinentieforfait van het ziekenfonds.

Vanaf de tweede aanvraag gaan wij na of je het jaar voordien 100 kg restafval meegaf of 26 keer afval deponeerde in een gezamenlijke container.

> Thuiszorgpremie voor kinderen en jongeren met een beperking (vroeger sociaal pedagogische toelage)

Een toelage voor gezinnen met bijkomende zorgen voor hun kind. Afhankelijk van je inkomen krijg je de gewone premie (100 euro voor schoolgaand kind, 125 euro voor een kind dat niet naar school gaat) of de dubbele premie.

Je kind is jonger dan 21 jaar en heeft een erkende handicap (attest handicap + 66% of 4 punten in de eerste pijler of 6 punten in totaal).

Voldoe je ook aan de voorwaarden van een thuiszorgpremie voor zwaar zorgbehoevenden? Vraag dan deze premie aan. Er is geen cumulatie mogelijk. De meest voordelige premie wordt toegekend.

> Toelage verwerkingskost huishoudelijk afval

Mensen met een beperkte financiële draagkracht krijgen het vast recht (maximum 24 euro) teruggestort op hun afvalrekening van Diftar.

Je komt in aanmerking als je één van onderstaande tegemoetkomingen ontvangt:

 • Een tussenkomst vanuit FOD sociale zekerheid (een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming).
 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood vanuit de zorgkas.
 • Een leefloon.
 • Een inkomensgarantie voor ouderen.

> Toelage voor mensen met een beperking die kunstonderwijs volgen

Onze gemeente verleent een toelage aan personen met een beperking die kunstonderwijs volgen. De premie bedraagt 25 euro per jaar per inschrijving.

Voorwaarden :

 • Je kan een attest voorleggen waaruit blijkt dat je een beperking hebt van minstens 66%, uitgekeerd door het ziekenfonds of de FOD Sociale Zekerheid.
 • Een attest van jouw kinderbijslagfonds of de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat jouw kind een verminderde zelfredzaamheid heeft van 4 punten in pijler 1 of 6 punten in het totaal, komt ook in aanmerking.
 • Je geniet het statuut verhoogde tegemoetkoming vanuit het ziekenfonds.

Meer informatie, aanvraagformulieren en subsidiereglementen vind je op onze website www.gemeentemol.be.

Meer info: dienst seniorenplus, 014 33 16 00, dienstseniorenplus@gemeentemol.be