Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbaar onderzoek ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025

vrijdag 31 juli 2020

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp actieplan uitgewerkt om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen. Alle betrokken sectororganisaties, overheden, VVSG Interafval, onderzoeksinstellingen etc. hebben actief meegewerkt aan deze ontwerp plantekst.

Dit actieplan vormt het nieuwe kader voor de overheid en de betrokken sectoren om de komende 5 jaar samen voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair aan te pakken in Vlaanderen.

Het ontwerp ligt, overeenkomstig artikel 17, §3 van het Materialendecreet, ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol, van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020, na afspraak. Het ontwerp actieplan is tevens te consulteren via de website van OVAM.

Gedurende deze termijn kunnen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis worden gebracht aan OVAM – Team Bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of per mail naar actieplanbio@ovam.be.

Deze opmerkingen en suggesties zullen door OVAM verwerkt worden in een verslag dat samen met het aangepaste ontwerp actieplan ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering tegen het einde van dit jaar.

Meer info: milieudienst, 014 33 07 38, milieudienst@gemeentemol.be