Naar inhoud
Gemeente Mol

Onteigening in Bietenstraat voor realisatie infiltratie- en bufferbekken

dinsdag 30 juni 2020

De gemeenteraad keurde op 22 juni het definitief onteigeningsbesluit ‘Infrastructuurwerken Sint-Apollonialaan, aanleg bekken Bietenstraat’ goed. De onteigening is noodzakelijk om de geplande wegenis- en rioleringswerken in de Sint-Apollonialaan en zijstraten te realiseren. Volgens de ontwerpplannen komt in de Bietenstraat (Achterbos) een infiltratie- en bufferbekken voor regenwater.

De beslissing betekent de opstart van een gerechtelijke onteigening van de percelen gelegen in de Bietenstraat, volgens het kadaster Mol, 5de afdeling, sectie C, nrs. 817 en 818. Iedereen kan het definitieve onteigeningsbesluit, inclusief alle bijlagen, hier raadplegen.

In beroep?

Beroepen tegen het definitief onteigeningsbesluit kunnen ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen binnen een termijn van vijfenveertig dagen, hetzij ingaande de dag na de kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit aan de belanghebbenden, hetzij de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in alle andere gevallen. Deze beroepsprocedure is conform de artikelen 43 en 44 van het Decreet betreffende de onteigening voor het algemeen nut van 24 februari 2017.

Meer info: openbare werken, 014 33 08 22, openbarewerken@gemeentemol.be