Openbaar onderzoek rioleringsproject Sint-Apollonialaan

Gepubliceerd op  donderdag 22 juli 2021 om 14.33 uur

Van donderdag 22 juli tot vrijdag 20 augustus 2021 loopt een openbaar onderzoek voor de realisatie van een groot rioleringsproject in Achterbos en de realisatie van een veilige fietsverbinding met het Centrum. Het project omvat verschillende delen, waarbij de komst van vrijliggende fietspaden én de heraanleg van de kruispunten van de Sint-Apollonialaan belangrijke elementen zijn. Voor de ontwikkeling van de ontwerpplannen doorliepen we in 2018 een participatietraject met de bewoners, waarna de plannen op een infoavond in mei 2019 werden gepresenteerd. Dit openbaar onderzoek is noodzakelijk voor het verkrijgen van de vereiste omgevingsvergunning. Wanneer deze verleend is, start de gunningsprocedure voor het aanstellen van een aannemer. Als alles verloopt zoals gepland, starten de werkzaamheden in de loop van 2022.

Waarom is dit rioleringsproject noodzakelijk? 

Verschillende redenen maken dit rioleringsproject noodzakelijk. Zo bestaat het project uit twee grote onderdelen. Omwille van de technische verwevenheid van beide projecten, gebeurt de uitvoering gebundeld.

1. Nieuw pompstation in Boeretangsedreef en aangepast tracé voor persleiding

Het eerste deelproject omvat de vernieuwing en uitbreiding van het pompstation van Aquafin in de Boeretangsedreef. Dit pompstation leidt al het afvalwater van Achterbos en Sluis via een persleiding naar het waterzuiveringsstation in de Borgerhoutsendijk.

Naast de vernieuwing van het pompstation is er een nieuwe, grotere persleiding volgens een aangepast tracé noodzakelijk. Dit tracé loopt vanuit de Boeretangsedreef via de Peperstraat, Goorstraat, Sint-Apollonialaan en de Postelarenweg (richting Tortelstraat).

2. Nieuw rioolstelsel in de Sint-Apollonialaan, Sterrenstraat en Postelarenweg

Op dit moment ligt in de Sint-Apollonialaan, Sterrenstraat en Postelarenweg (tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat) nog een oude riolering in de bermen en onder de bomen. Het afvalwater en regenwater wordt er met één rioleringsbuis afgevoerd richting het waterzuiveringsstation.

De oude riolering moet vervangen worden door een nieuw gescheiden rioolstelsel. Het afvalwater wordt in aparte buizen verzameld en vervolgens afgevoerd naar het waterzuiveringsstation. Het regenwater van de woningen en de wegverhardingen wordt in andere grotere buizen verzameld en naar de Millegemloop (oude Waterbroekloop) geleid. Ter hoogte van de Millegemloop wordt een nieuw bufferbekken aangelegd dat het regenwater vertraagd loost in de Millegemloop.

Fietspaden Sint-Apollonialaan

De vernieuwing van de riolering biedt een uitstekende kans voor een bovengrondse heraanleg van de Sint-Apollonialaan en de Sterrenstraat. Op dit moment is de Sint-Apollonialaan slechts voorzien van vrijliggende fietspaden richting het Centrum. In de andere richting rijden de fietsers op de rijbaan. Aangezien de Sint-Apollonialaan een belangrijke fietsverbinding vormt tussen Achterbos en het Centrum investeren we fors in fietsveiligheid.

  • Vrijliggende fietspaden aan beide zijdes

De heraanleg voorziet vrijliggende fietspaden aan beide zijdes over de volledige lengte van de Sint-Apollonialaan. Tussen het fietspad en de rijbaan komen waar mogelijk bomen of een haag. De ruimte is onvoldoende breed om overal fietspaden, bomen én rijbaan te voorzien. Om de snelheid te drukken, kiezen we voor een smallere rijbaan met kantopsluitingen. 

  • Voetpad voor ambachtenzone

Naast de vrijliggende fietspaden leggen we ook een voetpad aan tussen de Ambachtsstraat en de Nijverheidsstraat. Dit voetpad garandeert een veilige ontsluiting voor voetgangers van de ambachtenzone van en naar het openbaar vervoer.

  • Vernieuwing bestaande fietspaden Postelarenweg (tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat)

We maken van de werken gebruik om de bestaande fietspaden langs de Postelarenweg (deel tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat) te vernieuwen. Op een later tijdstip komen de fietspaden tussen Tortelstraat en De Rooy aan bod. 

Aandacht voor verkeersveiligheid

Naast de komst van fietspaden, verhoogt de heraanleg nog op andere vlakken de verkeersveiligheid. Zo gebeurt de heraanleg van de kruispunten met het oog op maximale veiligheid van de zwakke weggebruikers.

  • Compacte kruispunten

Concreet betekent dit dat alle kruispunten compacter worden en een beter zicht geven op overstekende fietsers en voetgangers. Dat geldt vooral voor de kruispunten Achterbos – Sint-Apollonialaan en Sint-Apollonialaan – Postelarenweg.

  • Bypass De Rooy – Sint-Apollonialaan

Het kruispuntencomplex De Rooy - Sint-Apollonialaan - Bruggeske wordt eenvoudiger. Zo verdwijnt de bypass tussen De Rooy en de Sint-Apollonialaan. Het aantal mogelijke conflictpunten herleiden we zo van drie naar één.

  • Veiliger kruispunt spooroverweg Sint-Apollonialaan

De heraanleg van de Sint-Apollonialaan biedt meteen ook de kans om het kruispunt Keirlandse Zillen – Sint-Apollonialaan – Nijverheidsstraat te herbekijken. Ook hier focussen we op de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers met duidelijke fietsoversteken en zebrapaden.

  • Betere doorstroming West-circulatie

In het nieuwe ontwerp zal de as Keirlandse Zillen – Nijverheidsstraat maximale doorstroming krijgen. Deze as maakt deel uit van de West-circulatie. Deze West-circulatie verbindt de Turnhoutsebaan met de Martelarenstraat en moet het doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit het Centrum houden. De Sint-Apollonialaan blijft ter hoogte van dit kruispunt dus niet langer de hoofdas. De voorrang aan rechts ter hoogte van dit kruispunt blijft niet langer behouden.

Nieuw pompstation in Boeretangsedreef

Naast de vernieuwing van het pompstation in de Boeretangsedreef, loopt de nieuwe grotere persleiding volgens een ander traject richting waterzuiveringsstation. Zo kiezen we voor een traject via de Sint-Apollonialaan, waardoor we de aanleg van de persleiding samen met de heraanleg van de Sint-Apollonialaan kunnen laten verlopen. Vervolgens gaat deze persleiding via de Postelarenweg richting Tortelstraat.

De nieuwe persleiding start in de Boeretangsedreef om vervolgens via de Peperstraat en de Goorstraat de Sint-Apollonialaan te bereiken. De nieuwe persleiding komt onder de bestaande rijbaan, waardoor deze volledig moet worden opgebroken. Nadien krijgen beide straten in de projectzone een volledig nieuw wegdek. 

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van 22 juli tot en met 20 augustus 2021. Tijdens het openbaar onderzoek kan je enkele dossierstukken eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2021071981).

Het volledige dossier kan digitaal opgevraagd worden bij de dienst omgeving. Indien het niet mogelijk is om deze plannen digitaal te bezorgen, kan je ze steeds na afspraak komen inkijken bij de dienst omgeving in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2.

Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

  • Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw.
  • Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer OMV_2021071981 of referentie gemeente 2021/417.
  • Per mail - met geactiveerde ontvangstbevestiging - naar ro@gemeentemol.be.

Wat nu?

Na afloop van het openbaar onderzoek worden eventuele bezwaarschriften geëvalueerd. Finaal beslist de Vlaamse overheid over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning.

Wanneer de omgevingsvergunning is toegekend én de aannemer is aangesteld, organiseren we een nieuwe bewonersvergadering voor alle praktische afspraken. Je krijgt op dit moment verdere info over de planning, timing, de te verwachten hinder en de afkoppelingsverplichting. Je kan rechtstreeks eventuele vragen stellen aan het studiebureau, de afkoppelingsdeskundige, Pidpa of de aannemer.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur