Openbaar onderzoek naar bodemsaneringsproject op sportsite Donk

Gepubliceerd op  vrijdag 23 februari 2024 om 8.17 uur

Van vrijdag 23 februari tot en met zaterdag 23 maart loopt een openbaar onderzoek naar het bodemsaneringsproject voor sportsite Donk. Dit openbaar onderzoek maakt deel uit van de wettelijke procedure die vereist is voor OVAM om het ingediende bodemsaneringsproject te evalueren en goed te keuren. Met dit project wil het gemeentebestuur de historische asbestvervuiling op de site aanpakken conform de wettelijke regels. Het bodemsaneringsproject vormt de basis voor de realisatie van het inrichtingsplan waarbij we voor alle sportclubs streven naar een win-winsituatie.

Het sanerings- en herinrichtingsproject voor de site langs de Boeretangsedreef en de Emiel Becquartlaan heeft een impact op elke sportclub. Zo betekenen de plannen concreet dat:

 • Hockey Club Inter Mol de kans krijgt om een goednieuw clubgebouw te realiseren met aanpalend 2 hockeyterreinen. Dit nieuwe hockeyterrein komt op de plaats van het huidige voetbalveld van Donk Sport. De bestaande kantine van Donk Sport moet eveneens noodgedwongen plaats ruimen.
 • Voetbalclub Donk Sport verhuist naar het huidige B-terrein van KFC Mol langs de Boeretangsedreef. Het terrein wordt opgehoogd, zodat de wateroverlast op het voetbalveld tot het verleden behoort. Donk Sport krijgt langs het terrein een nieuwe kantine met kleedkamers.
 • De Molse Ruiterclub krijgt een nieuwe eb- en vloedpaardenpiste, met oefenterrein en een nieuw clubhuis. Het nieuwe clubhuis wordt – om de bouwkosten te drukken – aanpalend gebouwd aan de nieuwe infrastructuur van Donk Sport.
 • KFC Mol behoudt het huidige A-terrein, maar stelt het B-terrein ter beschikking aan Donk Sport. In ruil hiervoor krijgt de club een maximaal gebruik van een gloednieuw kunstgrasveld én 4 aanpalende duiveltjesvelden, eveneens op kunstgras. De kunstgrasvelden vragen een minimum aan onderhoud en kunnen maximaal benut worden.
 • De site krijgt een centraal gelegen en door alle clubs gedeelde parking.
 • De verdere invulling van de site wordt gerealiseerd met waterbuffer- en infiltratiemogelijkheden, groenvoorzieningen én maximaal behoud van bestaande boszones.

Hoe verder?

Het gaat hier over een bijzonder complex dossier.

 • Studiebureau Tractebel heeft in 2022 en 2023 het principeakkoord met de clubs (‘het masterplan’) verder onderzocht op haalbaarheid. Zo werd een aantal randvoorwaarden verder geanalyseerd, waaronder de aanwezigheid van de hoogspanningsmast- en kabels, de waterhuishouding op de site, het financiële kostenplaatje én de inpasbaarheid van de verschillende sportvelden en –infrastructuur. Dit leidde tot een aangepast plan dat in de zomer van 2023 groen licht kreeg van het college van burgemeester en schepenen.
 • Op basis van het bijgestuurde ontwikkelingsplan werkte milieustudiebureau ABO een bodemsaneringsproject uit. Dit project werd dit voorjaar 2024 ter beoordeling ingediend bij de Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Een goedkeuring van OVAM is noodzakelijk om het saneringsproject te realiseren, inclusief de sportinfrastructuur. Op dit moment start het openbaar onderzoek naar dit saneringsproject, een essentieel onderdeel van de procedure.  
 • Het gemeentebestuur stelde de voorbije maanden opnieuw Tractebel aan met de opdracht om een gedetailleerd bestek uit te werken voor een zogeheten ‘design & build’-opdracht. Op basis van dit bestek kunnen we een hoofdaannemer of consortium van bedrijven zoeken en aanstellen met de volgende opdracht: 
  • Het goedgekeurde inrichtingsplan vertalen naar technische ontwerpplannen. Dat geldt zowel voor de landschappelijke inrichting van het terrein (parking, groenvoorzieningen, paden en wegen, omheiningen,…), de gedetailleerde waterhuishouding als alle sportinfrastructuur (terreinen en gebouwen).
  • Het opmaken van een aanvraagdossier voor het bekomen van de vereiste omgevingsvergunning om de werken te mogen realiseren.
  • Het opmaken van bestekken met een technische beschrijving van alle uit te voeren werken, inclusief een doordachte fasering voor een gefaseerde uitvoering van de werken waarbij de continuïteit van de bestaande werking van de sportclubs – binnen de mate van het haalbare - zo goed mogelijk verzekerd blijft.
  • Het uitvoeren van de nodige werken zodat de volledig vernieuwde sportsite gesaneerd en gebruiksklaar is.
 • Tractebel blijft doorheen het volledige traject onze studiepartner voor de vereiste technische begeleiding en het voeren van de verschillende overheidsopdrachten. Daarnaast zullen zij alle werkzaamheden controleren en opvolgen.
 • Wanneer we al deze stappen met het bijhorende studiewerk, overleg en wettelijke procedures in een realistische timing plaatsen, dan starten de werken ten vroegste in het najaar van 2025/voorjaar 2026.
 • Dit sanerings- en herinrichtingsproject volgt uit de wettelijke verplichting voor het gemeentebestuur om de historische asbestverontreiniging op deze gronden aan te pakken. We hopen op maximale subsidies voor de realisatie van de sportinfrastructuur vanuit de Vlaamse overheid. Voor de sanering zelf zijn jammer genoeg geen subsidies beschikbaar. Het huidige college van burgemeester en schepenen zet de vereiste stappen voorwaarts in dit complexe dossier zodat volgende legislatuur de nodige investeringsbudgetten kunnen worden voorzien in de meerjarenplanning én een effectieve realisatie volgens de haalbare planning in zicht komt. We streven binnen het project naar een maximale benutting en - waar haalbaar en mogelijk - gedeeld gebruik van de sportterreinen.    

We begrijpen dat de lange doorlooptijd van dit project voor heel wat onzekerheid zorgt bij de clubs. Jammer genoeg gaat het om een bijzonder complex project, waarbij de verwevenheid van sanering en herbestemming voor extra uitdagingen zorgt. De aanwezigheid van de hoogspanningsmast en bijhorende kabels zorgt voor bijkomende beperkingen. 

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd op verzoek van OVAM en overeenkomstig artikel 86 van het Vlarebo. Dit bodemsaneringsproject heeft als titel ‘Bodemsaneringsproject Gemeente Mol, Emiel Becquaertlaan 180+, 182+ en z/n, 2400 Mol’. Het bodemsaneringsproject ligt van vrijdag 23 februari 2024 tot en met zaterdag 23 maart 2024 voor iedereen bij de milieudienst, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol, na afspraak. Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit is mogelijk:

 • Via e-mail naar milieudienst@gemeentemol.be met vermelding van ‘Bodemsaneringsproject Gemeente Mol, Emiel Becquaertlaan 180+, 182+ en z/n, 2400 Mol’ in het onderwerp
 • Via aangetekende zending naar het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol
 • Tegen afgifte van ontvangstbewijs binnenbrengen bij de onthaal- en informatiebalie in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur