Infomarkt Ademruimte in MooiMol op 5 oktober: hoe open ruimte bewaren en Mols Bos versterken?

Gepubliceerd op  donderdag 14 september 2023 om 9.45 uur

Iedereen is op donderdagavond 5 oktober van 18 tot 21 uur in de raadzaal van ’t Getouw welkom voor de infomarkt ‘Ademruimte in MooiMol’. Deze infomarkt vormt de tweede stap in het participatie- en communicatietraject dat loopt sinds het najaar van 2022. In de eerste stap werd er gevraagd naar jullie kennis en expertise van de uitdagingen voor Mol in kader van dit project. Op welke manier creëren we in onze gemeente de komende decennia voldoende mogelijkheden om te wonen, zonder onze open groene ruimte op te offeren? Hoe versterken we de komende jaren het Mols Bos? Vanuit deze uitdagingen moet het project leiden tot heldere antwoorden op deze bijzonder uitdagende vragen. Na de infomarkt krijg je tot en met 5 november de kans om feedback te geven op de voorstelplannen. Nadien volgen de finale besprekingen en een uiteindelijke beslissing door de gemeenteraad. 

Het participatie- en ruimtelijk planningstraject Ademruimte in MooiMol startte in september 2022. Tegen begin 2024 moet het uitmonden in:

 •   Een heldere visie over de kwalitatieve verdichtingsmogelijkheden en –beperkingen in elke gehuchtskern
 •   Een actieplan voor een sterker Mols Bos

Voor beide aspecten van de studie – slimme woonverdichting én toekomst van het Mols Bos – hebben we naast de expertise van het studiebureau ieders inbreng nodig.

Project Ademruimte in MooiMol

Het project Ademruimte in MooiMol wil enerzijds een visie ontwikkelen op vlak van verdichting en open ruimte. Anderzijds moet het een actieplan opleveren om het Mols Bos te versterken.

 • Voldoende woongelegenheid zonder verlies van open ruimte
  Volgens de laatste voorspellingen moet onze gemeente tegen 2040 onderdak bieden aan maar liefst 2.000 extra gezinnen. De almaar kleiner wordende huishoudens en oudere inwoners hebben nood aan kleine woongelegenheden vlakbij voorzieningen zoals winkels, dokterspraktijken en het openbaar vervoer, veilig verbonden met de open ruimte. De nood aan bijkomende woonruimte betekent dat er slim moet gerenoveerd en gebouwd worden.

  Op welke plaatsen en waar precies is verdichting nog mogelijk, bijvoorbeeld door appartementen of andere vormen van meergezinswoningen? Op welke plaatsen beperken of vermijden we de groei van wooneenheden per perceel, zodat we de open ruimte kunnen behouden of zelfs versterken? Hoe kunnen we kwalitatief en gevarieerd verdichten zodat dit – bijvoorbeeld door extra groene publieke ruimte of trage verbindingen – ook een mooie meerwaarde biedt voor de onmiddellijke omgeving?

Met een gebiedsdekkende visie willen we voor elk gehucht tot op perceelsniveau deze vragen beantwoorden.

 • Versterken Mols Bos
  Het Mols Bos bestaat uit verschillende bosgebieden op de centrale landrug die onze gemeente vormt. Het start in Ginderbuiten (De Meer) en gaat vervolgens via Sluis (Galbergen) naar Achterbos (Rollekens, Haaksstraat, Vijftien Kapellekens, Sint-Apollonialaan en Rooy) en Millegem (Lijsterdreef). Ter hoogte van Zelm sluit dit lintvormig bos – het Mols Bos – aan op de uitgestrekte bossen van De Bleken.

  Vrijwaren en versterken

Het gemeentebestuur heeft de ambitie om dit Mols Bos maximaal te behouden en waar mogelijk nog te versterken. Dit doen we op een aantal manieren, waaronder het verbinden van de verschillende boskernen, het aanleggen van nieuwe wandelpaden, het vergroenen van het publiek domein, het aanplanten van nieuwe bospercelen en het stimuleren van een hoge boombedekking op privaat en publiek domein. Ook het creëren van ‘zachte verbindingen’ tussen deze bosgebieden en omliggende zones vormt een belangrijk aandachtspunt. Zo ontstaat een samenhangend netwerk van bos voor mens, plant en dier, die Mol van oost naar west doorkruist.

Infomarkt

Op de infomarkt worden de voorstellen voor beide onderdelen voorgesteld en toegelicht. Je krijgt de kans om alles op eigen tempo te bekijken én vragen te stellen aan de aanwezige experts. Bovendien kan je het volledige dossier raadplegen op www.gemeentemol.be/ademruimte. Tot en met zondag 5 november kan je jouw visie geven op het voorgestelde plan. Dit kan eveneens via dezelfde link.