Groen licht voor volgende stappen saneringsproject sportsite Donk

Gepubliceerd op  dinsdag 20 juni 2023 om 13.58 uur

Het college van burgemeester en schepenen geeft groen licht om het saneringsproject voor de sportsite in Donk verder te zetten volgens de gemaakte afspraken met de betrokken sportclubs. De realisatie van het inrichtingsplan geldt onder voorbehoud van de goedkeuring van het saneringsproject door OVAM. Met dit project streven we naar een win-winsituatie voor elke club.

Het sanerings- en herinrichtingsproject voor de site heeft een impact op elke sportclub. Zo betekenen de plannen concreet dat:

 • Hockyclub Inter Mol de kans krijgt om een goednieuw clubgebouw te realiseren met aanpalend twee hockeyterreinen. Het bestaande oude en stilaan versleten hockeyterrein wordt in een eerste fase al vernieuwd (streefdoel: speelklaar in september 2024) én een nieuw tweede hockeyterrein wordt binnen het saneringsproject aangelegd. Dit nieuwe hockeyterrein komt op de plaats van het huidige voetbalveld van Donk Sport. De bestaande kantine van Donk Sport moet eveneens noodgedwongen plaats ruimen.
 • Donk Sport verhuist naar het huidige B-terrein van KFC Mol. Het terrein wordt opgehoogd, zodat de wateroverlast op het voetbalveld tot het verleden behoort. Donk Sport krijgt langs het terrein een nieuwe kantine met kleedkamers.
 • De Molse Ruiterclub krijgt een nieuwe eb- en vloedpaardenpiste, met oefenterrein en een nieuw clubhuis. Het nieuwe clubhuis wordt – om de bouwkosten te drukken – aanpalend gebouwd aan de nieuwe infrastructuur van Donk Sport.
 • KFC Mol behoudt het huidige A-terrein, maar stelt het B-terrein ter beschikking aan Donk Sport. In ruil hiervoor krijgt de club een maximaal gebruik van een gloednieuw kunstgrasveld én vier aanpalende duiveltjesvelden, eveneens op kunstgras. De kunstgrasvelden vragen een minimum aan onderhoud en kunnen maximaal benut worden.
 • De site krijgt een centraal gelegen en door alle clubs gedeelde parking met ruimte voor 200 auto’s.
 • De verdere invulling van de site wordt gerealiseerd met waterbuffer- en infiltratiemogelijkheden, groenvoorzieningen én maximaal behoud van bestaande boszones.

Hoe verder?

We spreken hier over een bijzonder complex dossier.

 • De afgelopen maanden heeft studiebureau Tractebel het in 2021 gesloten principeakkoord met de clubs (‘het masterplan’) verder onderzocht op haalbaarheid. Zo werden een aantal randvoorwaarden verder geanalyseerd, waaronder de aanwezigheid van de hoogspanningsmast- en kabels, de waterhuishouding op de site, het financiële kostenplaatje én de inpasbaarheid van de verschillende sportvelden en –infrastructuur. Dit leidde tot een aangepast plan dat nu groen licht krijgt van het college van burgemeester en schepenen.
 • Op basis van het bijgestuurde ontwikkelingsplan werkt milieustudiebureau ABO een saneringsproject uit. Dit project wordt de komende maanden ter beoordeling voorgelegd aan de Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Een goedkeuring van OVAM is noodzakelijk om het saneringsproject te realiseren, inclusief de sportinfrastructuur.
 • Het gemeentebestuur stelt de komende maanden opnieuw een studiebureau aan met een omvangrijke opdracht:
  • Het goedgekeurde inrichtingsplan vertalen naar technische ontwerpplannen. Dat geldt zowel voor de landschappelijke inrichting van het terrein (parking, groenvoorzieningen, paden en wegen, omheiningen,…), de gedetailleerde waterhuishouding als alle sportinfrastructuur (terreinen en gebouwen).
  • Het opmaken van een aanvraagdossier voor het bekomen van de vereiste omgevingsvergunning om de werken te mogen realiseren.
  • Het opmaken van bestekken met een technische beschrijving van alle uit te voeren werken, inclusief een doordachte fasering voor een getrapte uitvoering van de werken waarbij de continuïteit van de bestaande werking van de sportclubs – binnen de mate van het haalbare - zo goed mogelijk verzekerd blijft.
  • Het begeleiden van de verschillende overheidsopdrachten om de nodige aannemers aan te stellen voor het uitvoeren van de verschillende werken.
  • Het controleren, opvolgen en begeleiden van de werkzaamheden tot en met de finale oplevering.
 • Wanneer we al deze stappen met het bijhorende studiewerk, overleg en wettelijke procedures in een realistische timing plaatsen, dan starten de werken ten vroegste in 2025. Een volledige vernieuwing van het bestaande hockeyterrein van Inter Club Mol is, afhankelijk van de wensen van de club, wel al sneller mogelijk.
 • Dit sanerings- en investeringsproject volgt uit de wettelijke verplichting voor het gemeentebestuur om de historische asbestverontreiniging op deze gronden aan te pakken. We hopen op maximale subsidies voor de realisatie van de sportinfrastructuur vanuit de Vlaamse overheid. Voor de sanering zelf zijn jammer genoeg geen subsidies beschikbaar. Het huidige college van burgemeester en schepenen zet de vereiste stappen voorwaarts in dit complexe dossier zodat volgende legislatuur de nodige investeringsbudgetten kunnen worden voorzien in de meerjarenplanning én een effectieve realisatie volgens de haalbare planning in zicht komt. We streven binnen het project naar een maximale benutting en - waar haalbaar en mogelijk - gedeeld gebruik van de sportterreinen.

We begrijpen dat de lange doorlooptijd van dit project voor heel wat onzekerheid zorgt bij de clubs. Jammer genoeg gaat het om een bijzonder complex project, waarbij de verwevenheid van sanering en herbestemming voor extra uitdagingen zorgt. De aanwezigheid van de hoogspanningsmast en bijhorende kabels zorgt voor bijkomende beperkingen. 

We danken evenwel elke club voor de uiterst constructieve samenwerking. Met het huidige inrichtingsplan creëren we een meerwaarde voor de clubs én garanderen we voor de komende decennia een mooie toekomst op deze uitgebreide sportsite.

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten