Basisakkoord over masterplan voor sportsite Donk: wat zijn de volgende stappen?

Gepubliceerd op  dinsdag 23 maart 2021 om 13.56 uur

De verschillende clubs die actief zijn op de sportsite Donk, geven groen licht voor het uitgewerkte masterplan. Dit masterplan beschrijft in grote lijnen de toekomst van de verschillende sportclubs op deze site na uitvoering van de saneringswerken. Het plan kwam tot stand na individuele en gezamenlijke gesprekken met de clubs. Binnen dit masterplan garanderen we het voortbestaan van elke club op de site en krijgt iedere sportvereniging de ruimte om de eigen toekomstambities waar te maken. Het masterplan geldt onder voorbehoud van de uiteindelijke sanering. Deze sanering moet een duurzame oplossing bieden voor de historische bodemverontreiniging met asbest.

De toekomst van sportsite Donk wordt stap voor stap uitgewerkt in nauwe samenspraak met de betrokken sportclubs. Na het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek in 2020 kregen we een gedetailleerd zicht op de asbestvervuiling in de bodem. Op basis daarvan werkte studiebureau ABO verschillende saneringsscenario’s uit. Bij elk scenario worden verschillende saneringstechnieken gebruikt, waarbij de varianten onderling sterk verschillen in investeringsbedrag. Zo bestaan er scenario’s met een volledige of gedeeltelijke ontgraving, maar ook ophoging behoort tot de opties. In totaal zijn er zes mogelijke saneringsvarianten.

Scenario’s voor sanering

In samenspraak met het studiebureau ABO zal de komende maanden geanalyseerd en besproken worden welke saneringstechnieken in aanmerking komen voor een duurzame saneringsoplossing. ABO weegt de verschillende bodemsaneringsvarianten tegen elkaar af en selecteert vervolgens de beste en meest toekomstgerichte oplossing op vlak van veiligheid, gezondheid en investeringsbedrag. De geselecteerde bodemsaneringstechniek wordt vervolgens voorgelegd aan OVAM, waarna deze zich uitspreekt over de uitvoerbaarheid. In dat geval verklaart OVAM het voorstel conform en krijgt de voorgestelde aanpak groen licht om de historische vervuiling duurzaam aan te pakken. Het masterplan dat zowel van het gemeentebestuur als van de betrokken clubs instemming krijgt, geldt dan ook onder voorbehoud van goedkeuring door OVAM.

Masterplan met sportinfrastructuur

Na de sanering moet er uiteraard ook nog geïnvesteerd worden in de sportinfrastructuur zelf. Met het masterplan willen we de toekomst van elke club op de site verzekeren en elke club mogelijkheden bieden om de eigen toekomstambities waar te maken. Om alles nauwgezet in kaart te brengen, voerden we de afgelopen maanden individuele gesprekken met elke club. De conclusies en voorstellen werden in groep voorgesteld en besproken. Tijdens de klankbordgroep van donderdag 18 maart gaf elke club groen licht aan het gepresenteerde masterplan. Dit plan bevat verschillende kernelementen:

  • De toekomst van Donk Sport wordt verzekerd. Op termijn verhuist de club naar een ander voetbalplein op de site (huidig C-terrein van KFC Mol Sport) en behoudt Donk Sport een eigen voetbalkantine op de site. Deze komt op een andere locatie dan de huidige kantine.
  • Hockeyclub Inter Mol krijgt de ruimte om een tweede hockeyterrein in kunstgras te realiseren. Dit tweede terrein komt op het huidige voetbalveld van Donk Sport. Daarnaast mag de snel groeiende club ook een nieuw kantine met kleedkamers bouwen.
  • Voor KFC Mol Sport verandert er weinig. Zij blijven beschikken over de huidige gebouwen, alsook over de twee aanpalende terreinen. Verder zullen ze als één van de prioritaire partners een nieuw kunstgrasveld mogen gebruiken dat we op de site aanleggen. In ruil staan ze het C-terrein af aan Donk Sport. Het beheer van het nieuwe kunstgrasveld komt in handen van het gemeentebestuur.
  • Ook de paardenclub Molse Ruiterclub kan op de site blijven, hoewel zij door de asbestverontreiniging tijdelijk hun activiteiten op de site moeten staken. In afwachting van een definitieve oplossing in Donk, kunnen zij terecht in een manege in Dessel. We voorzien voor de Molse Ruiterclub zo snel mogelijk een verhuis naar de nieuwe locatie op de site. Recent kochten we hiervoor bijkomende percelen aan. We voorzien daarbij een zogeheten eb-en-vloed-piste, waarbij de club flexibel een inrijpiste en een wedstrijdpiste kan afbakenen. De bestaande clubkantine blijft behouden.
  • Voor de petanqueclub zijn er nog twee denkpistes. Ofwel worden er voor hen terreinen voorzien in de verdere uitwerking van het masterplan, ofwel krijgen ze de nodige terreinen centraler in de dorpskern van Donk. Een combinatie van beide pistes is ook nog steeds mogelijk.
  • Het parkeren op de volledige site wordt herbekeken, zodat ook de bereikbaarheid van de clubs en de verkeersveiligheid verbetert.
  • Finaal voorzien we voor alle verenigingen op de site een duidelijke juridische structuur met een eigen erfpachtovereenkomst voor hun sportinfrastructuur.

Voor de financiering van de verschillende onderdelen van het masterplan zal het gemeentebestuur – naast een eigen inbreng - overeenkomsten afsluiten met de verschillende clubs. Welke verdeelsleutel met elke club wordt afgesloten, hangt af van talrijke factoren, waaronder de huidige situatie.  Daarnaast dienen we bij Vlaanderen een subsidiedossier in voor bovenlokale sportinfrastructuur. Voor de eerstvolgende subsidieronde moeten de dossier uiterlijk  dit jaar31 maart (eerste oproep) of 30 september (tweede oproep) ingediend worden. Bij een goedkeuring van het dossier kunnen we tot 30% Vlaamse subsidies ontvangen voor de te realiseren sportinfrastructuur, met een maximum van 1,25 miljoen euro.

Wat nu?

Op dit moment hebben we een voorkeurscenario voor sanering en ligt er een masterplan op tafel dat draagvlak heeft bij alle clubs. De volgende stappen omvatten het aanstellen van een studiebureau om het masterplan verder technisch uit te werken, inclusief technische ontwerpen van de nieuwe sportinfrastructuur, de parking en de overige onderdelen. Ook de waterhuishouding op de site vormt daarbij een belangrijk onderdeel. We hopen voor de zomervakantie een studiebureau aan te stellen dat het gehele infrastructuurdossier technisch zal coördineren, begeleiden en opvolgen.

Eén van de prioritaire opdrachten voor dit studiebureau vormt het herlokaliseren van de Molse Ruiterclub. Dit kan nog gebeuren voor de algemene sanering van de site. Intussen werkt studiebureau ABO verder aan het saneringsdossier, zodat dit voor advies kan worden overgemaakt aan OVAM.

Daarnaast hopen we vanuit Vlaanderen op een positief antwoord op ons subsidiedossier voor de infrastructuursubsidies. De komende weken werken we hard aan de uitwerking van een sterk aanvraagdossier.

Alle transparantie

Alle nieuwsberichten – inclusief de beschikbare onderzoeksinformatie – over dit dossier verschijnen op www.gemeentemol.be/sportsite-donk.

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten