Naar inhoud
Gemeente Mol

Netoverschrijdend onderwijsbeleid

Het lokaal flankerend onderwijsbeleid houdt een serieuze en boeiende uitdaging in. Er moeten heel wat onderwijsactoren en organisaties bij betrokken worden.

Het flankerend onderwijsbeleid is een meersporenbeleid dat zich enerzijds richt op het creëren van gelijke kansen, maar dat tegelijk ook andere sectoren engageert in een beleid dat de randvoorwaarden voor een goed onderwijs optimaliseert. De beleidsdomeinen cultuur, sport, welzijn, gezondheid, jeugd milieu, veiligheid, mobiliteit en infrastructuur zijn hierdoor ook betrokken. 

Er moet een regierol opgenomen worden t.a.v. alle scholen op het grondgebied om een netoverschrijdend onderwijsbeleid te voeren.
Dit flankerend beleid voert de gemeente samen met de andere onderwijsspelers en de betrokkenheid van het sociaal veld. Het is een gedragen beleid dat aansluit bij de reële problemen op het terrein.

Het staat vast dat er ook in Mol heel wat gebeurt op onderwijsvlak. Deze acties zijn misschien niet door iedereen gekend en moeten beter op elkaar afgestemd worden. Dankzij het lokaal flankerend onderwijsbeleid kunnen we de verschillende onderwijsacties en -actoren bij elkaar brengen en heel wat nuttig werk verrichten met als uitgangspunt dat elke Molse leerling, jong of oud centraal staat in ons onderwijsverhaal.

Onderwijs organiseren en ondersteunen gebeurt in de kleinere gemeenschappen van elke school of instelling, maar die organisatie is in vele opzichten een afspiegeling van de organisatie en ondersteuning van de hele maatschappij. Wie spreekt over onderwijs, heeft het dus ook over toegang tot infrastructuur, gezondheidszorg en milieu, kinderopvang, sociale zorg, veiligheid en mobiliteit, sport en cultuur en natuurlijk jeugd en een dynamische communicatie. Er zijn dus verscheidene raakvlakken tussen onderwijs en diverse domeinen van het lokaal beleid. Om hierop in te spelen moet de gemeente haar rol als regisseur opnemen en alle onderwijspartners aanmoedigen om samen een lokaal onderwijsbeleid te ontwikkelen.

Stap voor stap en geduldig geraken we er voor alle leerlingen in onze gemeente.