Onze natuurreservaten

Wat?

In samenwerking met vzw Natuurpunt beheert het gemeentebestuur als eigenaar verschillende natuureigendommen. Zo gaat het allereerst om De Maat (zowel het park als het natuurreservaat), Den Diel, Heideterrein, zandput Rauw, het Stort, Verkallen,… Het Natuurdecreet geeft aan het gemeentebestuur een belangrijke taak om niet alleen de bestaande natuur te behouden maar de natuurwaarde te versterken door aangepaste maatregelen zoals aankoop en natuurbeheer.

Ondanks de verruimde aandacht voor de natuur zijn een steeds groter aantal planten en dieren zeldzaam en in hun voortbestaan bedreigd. Naast de afname van het aantal soorten stellen we ook vast dat bepaalde levensgemeenschappen steeds zeldzamer worden door een snel wijzigend en intensiever grondgebruik. Grote aaneengesloten natuurgebieden worden steeds zeldzamer.

Aangezien het gebied rond de Maat uit zeer verschillende levensgemeenschappen bestaat, vraagt dit ook een verscheiden beheer. Zo gaat het om open water, vennen, rietvegetatie, moerasbossen, wateringen, vochtige en droge heide, weilanden, loof- en gemengde bossen,… Iedere biotoop vereist een aangepast en specifiek beheer. Tijdens begeleidende of themawandelingen staan we stil bij het gevoerde beheer waarbij we onder andere de begrazingsprojecten met paarden, runderen en schapen aan je voorstellen.

Het gebied heeft een zeer hoge natuurwaarde en het staat op de biologische kaart aangeduid als biologisch zeer waardevol. Op Europees niveau werd het gebied beschermd als Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied. Logisch dat het natuurreservaat (150 hectare), op het gewestplan ingekleurd reservaatgebied, een officiële erkenning kreeg als Vlaams reservaat. Het gebied herbergt een aantal heel zeldzame planten- en diersoorten: zo kan men vermelden dat er bijvoorbeeld 400 hogere plantensoorten, 500 zwammen (paddenstoelen van piepklein tot een voetbal groot), 160 vogelsoorten waarvan 80 broedvogelsoorten, 45 van de 65 in België voorkomende libellensoorten (rijkste libellenfauna van de Benelux), … voorkomen.

Het natuurbeheer is gericht op het bestendigen van deze hoge natuurwaarde en waar het kan uit te breiden. Vele van deze zeldzame planten- en diersoorten zijn zeer kwetsbaar en rust is voor hen een bepalende factor. Vandaar dat bepaalde zones niet vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Om de wandelaar toch te laten genieten van de natuur hebben we een netwerk van wandelpaden uitgestippeld dat vrij toegankelijk is van zonsopgang tot zonsondergang.

Langsheen de opengestelde wandelwegen staan educatieve borden met wetenswaardigheden over ontstaan, beheer en voorkomende planten- en diersoorten. Er is ook een wandelbrochure verkrijgbaar. Wie een bezoek wil brengen aan de niet vrij toegankelijke terreingedeelten, kan deelnemen aan geleide wandelingen of een groepswandeling aanvragen. In het gebied werden ook twee zones aangeduid waar de hengelsport, mits gemeentelijke vergunning, kan beoefend worden.

Voorwaarden?

Het opengestelde wandelpadennet is onderverdeeld in bepaalde zones. Zo zijn op de meeste paden aangelijnde honden welkom, terwijl op andere trajecten honden niet zijn toegestaan.

Voor bepaalde deelgebieden geldt een specifieke regelgeving rond toegankelijkheid.

Mogen we van jou begrip en respect vragen voor de enkele beperkingen? Samen zorgen we ervoor dat natuur en recreatie alle kansen krijgen.

Hoe?

Vraag wandelkaart aan

Vraag visvergunning aan

Georganiseerde wandelingen vind je in onze activiteitenkalender.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten