Inventaris leegstaande bedrijfsgebouwen

Wat?

Het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid maakt een inventarisatie op van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

Wordt als bedrijfsruimte aanzien:

  • de verzameling van percelen waarop minstens één bedrijfsgebouw staat;
  • dat als één geheel wordt beschouwd en;
  • minimaal vijf are oppervlakte heeft.

Er is sprake van leegstand als 50 procent van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet meer effectief benut wordt.

Om leegstaande bedrijfsgebouwen en verwaarlozing van bedrijfsruimten te voorkomen en bestrijden, heft het Vlaams Gewest een belasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. (Op grond van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.)

Hoe verder?

  1. We stellen elk kalenderjaar een lijst op van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

  2. We sturen de lijst naar het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid

  3. Binnen 90 dagen na ontvangst van de lijst besluit het Departement de bedrijfsruimte al dan niet op te nemen in de inventaris.

  4. Binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de officiële registratie betekent het Departement, via een aangetekende brief, een registratieattest aan de eigenaar(s) van de bedrijfsruimte. Dat attest vermeldt de motivering van de registratie, de datum van opname, de beroepsmogelijkheid en een indicatie van het heffingsbedrag.

  5. Voor leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen wordt een jaarlijkse heffing ingevoerd vanaf het kalenderjaar dat volgt op de derde opeenvolgende registratie in de inventaris.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten