Naar inhoud
Gemeente Mol

Jeugdwerkinitiatieven startende, subsidie

Wat?

Een jeugdwerkinitiatief dat een werking opstartte en het volgende werkjaar normaal gezien in orde is om een basistoelage te krijgen, kan in het opstartjaar gebruik maken van deze subsidie.

Voor wie?

Een jeugdwerkinitiatief dat een werking wilt opstarten.

Voorwaarden?

A  Organisatorisch:

 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering hebben;
 • verzekering objectieve aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing hebben voor de uitbating van het jeugdlokaal voor zover deze verzekering verplicht is overeenkomstig de wet van 30 juli 1979;
 • de vereniging moet gevestigd of werkzaam zijn in de gemeente Mol of Balen-Wezel
 • aan geen enkele deelnemer mag de toegang geweigerd worden omwille van o.a. sociale herkomst, ideologie, ras, levensbeschouwing of geaardheid;
 • het lidgeld per deelnemer moet in elk geval billijk en matig zijn;
 • deze subsidie voor starters kan niet 2 jaar na elkaar uitbetaald worden.

B  Op begeleidingsvlak:

 • minimum de helft van de verantwoordelijken/leiding moet jonger zijn dan 30 jaar;
 • minimum de helft van de verantwoordelijken/leiding moet in de gemeente Mol of Balen-Wezel wonen;
 • 1 verantwoordelijke moet minimum 18 jaar zijn.

Afhandeling?

 • Je maakt het ingevulde vragenformulier en alle nodige documenten over aan de jeugddienst.
 • Elke aanvraag wordt op de jeugdraad besproken, geadviseerd en gemotiveerd.
 • De aanvraag, vergezeld van het advies van de jeugdraad, wordt door de jeugddienst op het college van burgemeester en schepenen geplaatst. Het college beslist tot uitbetaling.
 • Zes maanden na uitbetaling van de subsidies bezorgt het startend initiatief de stand van zaken van de werking en de planning voor de volgende zes maanden aan de jeugddienst.