Naar inhoud
Gemeente Mol

Jeugdinfrastructuur, subsidie

Wat?

Deze subsidiëring is bedoeld voor Molse jeugdinitiatieven die hiermee hun jeugdwerkinfrastructuur (lokalen, directe omgeving, materiaalcontainers en bewegwijzering) in Mol brandveilig maken, functioneel verbeteren of onderhoudswerken uitvoeren die grote schade aan de infrastructuur voorkomen of de veiligheid van de leden beter waarborgen.

Elk jeugdwerkinitiatief kan meerdere aanvragen indienen over een periode van drie jaar.  Het totale subsidiebedrag per jeugdwerkinitiatief over 3 jaar kan nooit meer bedragen dan 75% van de onkosten met een maximum van 7.500 euro.  De subsidiëring van een uitgevoerd werk kan maximaal éénmaal aangevraagd worden.

Voor wie?

De jeugdinitiatieven die voldoen aan de voorwaarden.

Voorwaarden?

Het lokaal van het jeugdwerkinitiatief moet gevestigd en moet werkzaam zijn in Mol.

Prioritair zijn alle noodzakelijke werken in het kader van brandveiligheid voortvloeiend uit de evaluatierondgang bij de jeugdlokalen uitgevoerd door de Molse brandweer in december 2013 waarbij werd vastgesteld dat nog heel wat jeugdlokalen niet in orde zijn én de elektriciteitswerken op basis van een keuringsverslag van een externe firma. Pas wanneer er voor beide prioriteiten een attest door de brandweer en een firma bevoegd voor elektriciteitswerken wordt uitgereikt , kan het subsidiebedrag aangewend worden voor andere infrastructuurwerken dan deze bovenvermeld.

Uitzonderlijk kunnen dringende infrastructuurwerken worden gesubsidieerd nog voor de brandveiligheidswerken en elektriciteitswerken werden afgerond,  indien de werken noodzakelijk zijn om de  veiligheid van de leden te kunnen blijven verzekeren.

Gasvuren, kookplaten, fornuizen dienen vast verankerd te worden in de keuken van een jeugdlokaal om in aanmerking te komen voor subsidiëring.

Hoe aanvragen?

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt dit aan de jeugddienst. Klik hier om het aanvraagformulier online in te vullen.

Afhandeling?

Samen met het aanvraagformulier maak je alle nodige inlichtingen en documenten over.

  • Elke aanvraag voor subsidiëring van jeugdwerkinfrastructuur wordt op de jeugdraad besproken, geadviseerd en gemotiveerd.
  • De aanvraag, vergezeld van het advies van de jeugdraad, wordt (nadat het evaluatieverslag van de werken binnen is) door de jeugddienst op het college van burgemeester en schepenen geplaatst. Het college beslist tot uitbetaling.
  • Indien de jeugddienst dit nodig acht, mag de technische dienst van het gemeentebestuur komen kijken naar de werken.