Naar inhoud
Gemeente Mol

Jeugdactiviteiten of jeugdprojecten, subsidie

Wat?

Deze subsidiëring is bedoeld voor het organiseren door Molse jeugd of Mols jeugdwerk van jeugdactiviteiten, jeugdprojecten in Mol , uitgezonderd activiteiten, projecten die hoofdzakelijk bedoeld zijn om winst te maken. (b.v. bloemenverkoop, mosselsouper, fuiven, vlaaienslag, …) of als hoofddoel hebben extra leden te werven. Enkel activiteiten die niet in het kader van de reguliere werking georganiseerd worden, kunnen nog gesubsidieerd worden. Een activiteit is een éénmalige gebeurtenis. Met een project bedoelen we een activiteit die verspreid over een welbepaalde periode binnen één jaar uitgevoerd wordt.

De doelgroep dient Molse jeugd te zijn, ruimer opgevat dan de eigen leden of deelnemers (tussen 5 en 25 jaar).

Daarenboven moeten deze activiteiten/projecten ten gunste komen aan deze doelgroep in de gemeente Mol.

Voor wie?

Jeugd uit onze gemeente, ruimer opgevat dan de eigen leden of deelnemers (tussen 5 en 25 jaar).

Voorwaarden?

A  Organisatorisch:

 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering hebben voor alle medewerkers;
 • de inkom per deelnemer mag maximum 1 euro bedragen;
 • aan geen enkele deelnemer mag de toegang geweigerd worden omwille van o.a. sociale herkomst, ideologie, ras, levensbeschouwing of geaardheid;
 • de jeugdactiviteit/het project moet zonder persoonlijk winstbejag zijn;
 • kunnen niet ingebracht worden: kosten van de goederen die bestemd zijn voor verkoop;
 • de activiteit/het project moet ruim bekendgemaakt worden: op de gemeentelijke website via de activiteitenkalender, op de afficheborden (met uitzondering van de jeugdraad);
 • er moeten billijke drankprijzen gehanteerd worden.

B  Op begeleidingsvlak:

 • minimum de helft van de verantwoordelijken van de activiteit/het project moet jonger zijn dan 25 jaar bij aanvang van het project of de activiteit;
 • 1 verantwoordelijke moet minimum 18 jaar zijn bij aanvang van het project of de activiteit;
 • minimum de helft van de verantwoordelijken van de activiteit/het project moet in de gemeente Mol of Balen-Wezel wonen.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier dient samen met de aanvraag tot vakreservatie op de afficheborden bezorgd te worden aan de gemeentelijke jeugddienst, minimaal één maand voor het plaatsvinden van de activiteit of aanvang van het project. De adviesraad jeugd moet de afficheborden enkel  aanvragen indien hun projecten een breder doelpubliek dan het jeugdwerk aanspreken Klik hier om het aanvraagformulier in te vullen.

Afhandeling?

 • Je maakt het ingevulde aanvraagformulier en de gevraagde inlichtingen en documenten over aan de jeugddienst.
 • Elke aanvraag wordt op de jeugdraad besproken, geadviseerd en gemotiveerd.
 • De aanvraag, vergezeld van het advies van de jeugdraad en het gemotiveerd verslag van de jeugddienst, wordt (nadat het verslag van de activiteit binnen is) door de jeugddienst op het college van burgemeester en schepenen geplaatst. Het college beslist tot uitbetaling.