Informatieplicht van gemeente

Wat?

We zijn volgens de vrijwilligerswet verplicht je te informeren over het doel van de organisatie, het juridisch statuut, de afgesloten verzekeringen, of en op welke manier je een kostenvergoeding krijgt en dat je een geheimhoudingsplicht hebt als vrijwilliger. We vullen dit aan met enkele specifieke afspraken die je samen met de dienst maakt waar je als vrijwilliger aan de slag gaat.

De sociale doelstelling van de organisatie

Mol op een gezonde, financiële basis uitbouwen tot een pittige en attractieve gemeente waarin het goed is te wonen, werken, … te vertoeven en waar, in alle gemeentelijke sectoren, een kwaliteitsvolle dienstverlening wordt aangeboden door bekwaam personeel, uitgerust met de gepaste materiële hulpmiddelen. 

De dienst waar je als vrijwilliger terecht komt, maakt deze algemene doelstelling concreter. Ze geven duidelijk weer waar de dienst voor staat.

Het juridisch statuut

Het gemeentebestuur is een publieke instelling met rechtspersoonlijkheid.

Verzekeringen & aansprakelijkheid

Vrijwilligers die actief zijn binnen de gemeentelijke diensten en rechtstreeks werken onder leiding en toezicht van deze besturen zijn verzekerd voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. 

  • De verzekering burgerrechtelijk aansprakelijkheid vergoedt de schade die de vrijwilliger toebrengt aan de organisatie, andere vrijwilligers, aan de hulpvrager of aan derden tijdens de uitvoering van - naar of op weg naar het vrijwilligerswerk. 
  • De verzekering lichamelijke ongevallen dekt de schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg van en naar de activiteiten. 
  • De verzekering rechtsbijstand gaat over de ondersteuning van de vrijwilliger als hij betrokken raakt in een rechtszaak, om experts te kunnen aanduiden, een advocaat te betalen, kortom ervoor te zorgen dat de rechten van de persoon in kwestie zo goed mogelijk verdedigd worden. 

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. De vrijwilliger geniet dus immuniteit, behalve in geval van lichte herhaalde fout, grove fout of bedrog/opzet.

Kostenvergoedingen

Afhankelijk van de dienst binnen de organisatie ontvang je een kostenvergoeding. Meer informatie en concrete afspraken worden per dienst afgesproken.

Geheimhoudingsplicht

De vrijwilligers binnen de gemeentelijke diensten zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht zoals vermeld in artikel 458 van het Strafwetboek en leven deze na. Concreet betekent dit dat de vrijwilliger het beroepsgeheim respecteert. Dit houdt in dat de vrijwilliger alle privacygevoelige informatie, die hij door deelname aan de vrijwilligerswerking vergaart, zowel over de bewoners/cliënten en hun familie, partner en omgeving als over medevrijwilligers, met uiterste discretie behandelt. Ook na het beëindigen van het vrijwilligerswerk in de organisatie geldt de geheimhoudingsplicht.  

De vrijwilliger verbindt er zich toe niet in naam van de organisatie te handelen op het vlak van voordrachten, interviews, getuigenissen e.d. in verband met het werken met bewoners/cliënten, tenzij op vraag van en in overleg met de organisatie.

Specifieke afspraken

Hoewel je inzet gebeurt op vrijwillige basis, de organisatie moet op jou kunnen rekenen. Vrijwillig is immers niet vrijblijvend. Zowel de vrijwilliger als de organisatie hebben rechten en plichten. Juist daarom is het belangrijk dat beide partijen hierover goede afspraken maken en deze op papier zetten. Elke dienst heeft specifieke afspraken binnen de werking. Laat je niet afschrikken. Over deze zaken praten, geeft wederzijds vertrouwen.

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten