Dichtheidsvisie en woonzoneringsplan gehuchten

Bekijk hier de volledige dichtheidsvisie en het woonzoneringsplan

Bekijk hier de presentatie van de infoavond Achterbos, Donk en sluis

Bekijk hier de presentatie van de infoavond Ginderbuiten, Rauw, Wezel en Gompel

Bekijk hier de presentatie van de infoavond Ezaart, Millegem en Heidehuizen

Wat?

Het woonzoneringsplan geeft voor elke woonzone en per gehucht in onze gemeente op perceelniveau aan

  • Welke vormen van verdichting (appartementen, halfopen bebouwing, opdelen van woningen, verkavelen van gronden,…) al dan niet mogelijk en wenselijk zijn
  • Waar nodig voorzien we ook ‘groene richtlijnen’ die een goede landschappelijke inpassing of ecologische kwaliteiten van de achter-, voor- en zijtuinen regelen

De volgende vraag staat centraal: op welke manier creëren we in onze gemeente de komende decennia voldoende mogelijkheden om te wonen, zonder onze open groene ruimte op te offeren?

Het plan bepaalt voor de verschillende gehuchten – met uitzondering van Postel – op welke specifieke percelen er nog verdichting mogelijk is, bijvoorbeeld door appartementen, geschakelde woningen of andere vormen van meergezinswoningen.

Op andere plaatsen beperken of vermijden we de groei van het aantal wooneenheden per perceel, zodat we de open ruimte kunnen behouden of zelfs versterken. Verder geeft het plan richtlijnen om kwalitatief en gevarieerd te verdichten zodat dit – bijvoorbeeld door extra groene publieke ruimte of trage verbindingen – ook een mooie meerwaarde biedt voor de onmiddellijke omgeving.

Voor het Centrum van onze gemeente geldt het RUP Centrum. Dit RUP bepaalt waar en welke vorm van verdichting in het Centrum is toegelaten. Voor alle andere gehuchten werd een grondige analyse gemaakt, wat heeft geleid tot een dichtheidsvisie en het woonzoneringsplan.

De dichtheidsvisie en woonzoneringsplan vormen samen het uitgangspunt voor nieuwe woningen en renovatieprojecten in de gehuchten van onze gemeente. Er staat duidelijk vermeld hoe er kan gebouwd en verbouwd worden per zone in het gehucht. Deze richtlijnen worden gebruikt bij het beoordelen van aanvragen.

We vertrekken van volgende uitgangspunten:

  • Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling met compacte, energiezuinige woningen op goed ontsloten plaatsen
  • Met ons woonzoneringsplan sturen we de verdichting naar de aangewezen locaties. Op andere plaatsen kiezen we doelbewust voor minder verdichting.
  • We duiden de geschikte locaties voor verdichting aan.
  • We bepalen voor elke zone welke soort verdichting (of verdunning) mogelijk is.

We streven met onze dichtheidsvisie drie doelstellingen na:

  • Een antwoord bieden op de specifieke woonbehoeften van een vergrijzende bevolking en kleinere huishoudens
  • De ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente met veel open ruimte en een sterk weefsel van gehuchten waar de nodige voorzieningen aanwezig zijn
  • De identiteit van onze gehuchtskernen vrijwaren en versterken

Voor wie?

Iedereen die wil bouwen of verbouwen in onze gemeente én hiervoor een omgevingsvergunning wil aanvragen.

Voorwaarden?

Alle specifieke voorwaarden vind je voor elke zone in de dichtheidsvisie en woonzoneringsplan. Per gehucht werd een kaart met de verschillende zones op perceelniveau opgesteld.

Bekijk hier de verschillende zones en voorschriften

Bekijk hier de verschillende gehuchtkaarten:

Hoe?

Voor je plannen maakt om te (ver)bouwen, neem je best de dichtheidsvisie en woonzoneringsplan bij de hand. Per gehucht vind je daar  op perceelniveau de soort bebouwing die mogelijk is (bijvoorbeeld: kleinschalige meergezinswoningen, linten en perifere woonwijken, woonwijk met boskarakter, woonparken, woonuitbreidingsgebieden,…)

Hoe verder?

Heb je meer info of hulp nodig? Stel je vraag dan via het e-formulier. Of maak een afspraak bij ruimtelijke ordening

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur