Naar inhoud
Gemeente Mol

Renteloze coronalening jeugd-, cultuur- en sportsector

Wat?

Het gemeentebestuur verleent een renteloze coronalening ter ondersteuning van Molse sport-, jeugd- of cultuurverenigingen die door de coronacrisis tijdelijk in financiële problemen zijn geraakt.

De coronalening richt zich op verenigingen waarbij het voortbestaan ernstig in gevaar komt zonder coronalening. Uiteraard moet het gaan om tijdelijke financiële problemen en moeten deze duidelijk verband houden met de coronacrisis. Het geld dat het gemeentebestuur via een lening ter beschikking stelt, mag uitsluitend gebruikt worden om het voortbestaan van de club veilig te stellen.

Voor wie?

De renteloze coronalening kan enkel aangegaan worden door culturele verenigingen, jeugdverenigingen of sportverenigingen:

 • aangesloten bij de culturele raad, jeugdraad of sportraad van onze gemeente of de rechtspersoon die de onroerende belangen beheert van een vereniging die aangesloten is bij één van deze adviesraden en
 • die een rechtspersoon vormen en
 • die het maatschappelijk doel, zoals vastgesteld in haar statuten, minstens vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag op actieve wijze uitvoeren in onze gemeente en
 • behalve diegene met handelsdoeleinden, religieuze of politieke doeleinden.

Voorwaarden?

De vereniging moet aantonen dat het voortbestaan van de werking van de vereniging ernstig in gevaar komt zonder renteloze coronalening. De oorzaken van de financieringsproblemen moeten tijdelijk zijn en een duidelijke link hebben met de coronacrisis.

Hoe aanvragen?

De vereniging bezorgt het aanvraagdossier via mail aan financiën@gemeentemol.be.

Het aanvraagdossier bevat:

 • een motivering waarom er behoefte is aan een renteloze coronalening;
 • een motivering waarom de coronacrisis de vereniging in financiële problemen heeft gebracht;
 • een financieel verslag (balans en resultatenrekening) van de laatste drie boekjaren van de vereniging met overeenkomstige bankrekeninguittreksels op de laatste boekdatum;
 • de afbetalingsmodaliteiten;
 • een beschrijving van de hypotheek of andere waarborgen die de vereniging wenst te stellen om de nakoming van haar verbintenissen te waarborgen;
 • een verklaring op eer dat de vereniging behoorlijk bestuurd wordt en dat de financiën volgens het principe van een goede huisvader beheerd worden;
 • de statuten van de vereniging voor zover deze niet digitaal raadpleegbaar zijn in het staatsblad.

Afhandeling?

1. Een delegatie van de gemeentelijke administratie:

 • Nodigt de aanvragers, indien nodig, uit voor een intakegesprek waarop ze alle voorwaarden en modaliteiten bespreken;
 • Kijkt na of het dossier volledig is.  Als het dossier niet volledig is, brengen ze de vereniging hiervan op de hoogte en wordt een bijkomende termijn gegeven van maximum 2 maanden, waarbinnen de vereniging het dossier moet aanvullen;
 • Neemt inzage van het financieringsplan;
 • Kijkt na of aan alle voorwaarden voldaan is;
 • Brengt schriftelijk advies uit bij de adviesraad waarin de betrokken vereniging zetelt en bij het college van burgemeester en schepenen.

2. Het college van burgemeester en schepenen:

 • Gaat, na advies van de delegatie van de gemeentelijke administratie en van de adviesraad waarbij de vereniging is aangesloten, over tot beslissing over de voorliggende aanvraagdossiers;
 • Kan alleen coronaleningen toestaan binnen de grenzen van het goedgekeurde budget van onze gemeente
 • Sluit een contract af met de vereniging dat de voorwaarden met betrekking tot de lening specificeert.