Open vuur

Vraag online aan via de Evenementenkluis

Wat?

Organiseer je een activiteit waarbij een open vuur (zoals een kampvuur, kerstboomverbranding, Sint-Maartenvuur) wordt gemaakt? Vraag dit online aan bij het gemeentebestuur.

Voor wie?

Organisatoren van activiteiten

Voorwaarden?

Vuurhaard

 • Een vuurhaard, op minder dan 25 meter afstand van bebossingen op minder dan 100 meter afstand van huizen en begroeiingen, is verboden.
  Op de kampplaatsen is een open vuren alleen toegelaten op het terrein van:
  • Gidsen Achterbos Den Bosklapper, Zelm 48
  • Chirojongens Wezel, Lostraat 2a.
 • Elke vuurhaard moet zich op minder dan 60 meter bevinden van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
 • Een vuurhaard bevindt zich ten minste 24 meter van:
  • een andere vuurhaard
  • andere voorraadstapels
  • brandbare materialen, opstellingen en tijdelijke inrichtingen
 • Een vuurhaard met een diameter groter dan 2 meter is verboden.
 • De stapel brandend materiaal mag nooit hoger zijn dan 1 meter.
 • De ondergrond moet vrij zijn van brandbare materialen.


Brandstof

 • Enkel onbehandeld hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals steenkool of houtskool is toegestaan.
 • Een voorraadstapel brandstof met een diameter groter dan 10 meter is verboden.
 • De voorraadstapels/opslagplaatsen bevinden zich ten minste 24 meter van een vuurhaard of andere voorraadstapels.
 • De voorraadstapels moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.

Veiligheidszone

 • Rond een vuurhaard moet volledig rondom een veiligheidszone van minimaal 6 meter breed vrijgehouden en (degelijk) afgebakend worden. In deze zone is publiek niet toegelaten.
 • De organisator vermijdt op elk ogenblik contact van personen uit het publiek - en in het bijzonder kinderen - met het vuur.
 • Aan de rand van de veiligheidszone moeten ten minste 4 ABC-type (poeder of waterig schuim) snelblussers van 1 bluseenheid (conform de norm NBN S 21.014) beschikbaar zijn. In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.
 • Er moet voldoende water aanwezig zijn eventueel in emmers, maar bij voorkeur via tuinslang of dergelijke, zodat onmiddellijk en efficiënt geblust kan worden wanneer nodig.

Toezicht

In de veiligheidszone moeten altijd, vanaf het ontsteken en tot het doven van de vuurhaard:

 • Minstens twee medewerkers aanwezig zijn die toezicht houden op de brandhaard, de veiligheidszone en de onmiddellijke omgeving.
 • Zij moeten een schop en een drietand met een lange steel hebben.
 • Slechts één van de medewerkers mag brandstof aan de vuurhaard toevoegen.
 • Een tweede medewerker staat uitsluitend in voor het toezicht.
 • Nog andere medewerkers zorgen voor het aanslepen van de brandstof, op vraag van de eerste. Zij betreden de veiligheidszone niet.
 • Na afloop van het evenement voert de organisator een rondgang uit. Je dooft alle vuurhaarden met een overvloedige hoeveelheid water. De resterende brandstof verwijder je zo snel mogelijk.
 • Tot 1 uur na het doven van de laatste vuurhaard voert de organisator een waakdienst uit.
 • Zorg dat een medewerker een smartphone op zak heeft om eventueel brand of een ongeval te melden. 

Blusmiddelen

 • Zijn gebruiksklaar.
 • Staan op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgesteld.
 • Zijn bruikbaar voor alle medewerkers (zij moeten kunnen ingrijpen bij het minste gevaar).
 • De organisator moet op eenvoudige vraag een bewijs van nazicht van de blusmiddelen kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 12 maanden.


Allerlei

 • Zorg dat er een verbanddoos en een branddeken aanwezig zijn.
 • De organisator van het open vuur gaat een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering aan.
 • Vuurhaarden worden niet onbeheerd achtergelaten.
 • Bij sterke wind - zelfs kortstondig - moeten alle vuurhaarden gedoofd worden.
 • Bij windsterkte of andere omstandigheden die een negatieve invloed hebben op de veiligheid, moet elk verzoek van de burgemeester, brandweer of de politie tot stopzetting van het open vuur door dringende redenen onmiddellijk opgevolgd worden.

Verwittig 112 in geval van nood

 • Beschrijf de noodsituatie.
 • Vermeld duidelijk:
  • de plaats
  • de situatie
  • het aantal betrokken personen
  • de aard van de verwondingen
 • Beëindig de oproep niet zelf. De medewerker van de dienst 112 kan nog bijkomende vragen stellen.

Hoe?

De kampplaatsverantwoordelijke doet de aanvraag via de Evenementenkluis. Niet de vereniging die op kamp komt in onze gemeente.

Vraag vooraf een machtiging aan bij Agentschap voor Natuur en Bos.  Dit kan via mail naar antanb@vlaanderen.be.  Stuur een plannetje mee van de juiste plaats van het open vuur.

Reglement?

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten